Move Around

See More than the Mind can Imagine

 
 
Onepager Framework Play Now you have the design

Warmte is cool. Maar waarom eigenlijk?

Een warmtenet is een ondergronds buizenstelsel met warm water waarmee gebouwen verwarmd worden. Warmtenetten bieden een belangrijk alternatief voor de levering van warmte op basis van aardgas; zoals het verwarmen van huizen, gebouwen en glastuinbouw. Met de aanleg van warmtenetten zullen de komende jaren vele woningen ‘aardgasvrij’ verwarmd worden. Warmtenetten bieden in steden een duurzaam alternatief voor bestaande woningen en gebouwen. Voor nieuw te ontwikkelen woongebieden zijn lage temperatuur warmtenetten kansrijk. Verduurzamen van warmtenetten kan door toepassing van geothermie en lage temperatuur warmtebronnen zoals aquathermie. Naast ‘all electric’ oplossingen om te verwarmen.

Warmtenetten leveren vaak nog warmte die als ‘restwarmte’ overblijft vanuit industriële processen (bijvoorbeeld. TataSteel). Dat is duurzaam ‘dubbelgebruik’ van energie. We staan met elkaar voor de grote opgave om de warmtenetten te voeden met duurzame warmtebronnen. De industrie is bijvoorbeeld bezig met het verduurzamen van de productieprocessen waardoor steeds minder ‘restwarmte’ overblijft. Dit zijn relevante stappen op weg naar een CO2-neutrale en fossiel-vrije leefomgeving.

Er is al veel ervaring binnen de Metropoolregio Amsterdam met warmtenetten, zoals in Purmerend, Almere, Lelystad, Amsterdam en Haarlemmermeer. Met het Warmte & Koude programma werken 37 partijen (overheid en marktpartijen) in de Metropoolregio Amsterdam samen aan het verduurzamen en aardasvrij verwarmen van woningen en andere gebouwen met warmtenetten. Deze samenwerking startte in 2015 en loopt in ieder geval tot 2021.

 

Duurzame warmte in de hele regio!

De warmtetransitie is de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen. Vooral doordat in december 2015 in Parijs een klimaatakkoord werd getekend en de Rijksoverheid daarna in opeenvolgende beleidsnota’s de uitfasering van aardgas in de gebouwde omgeving als duidelijk doel naar voren heeft gebracht. Ook het Regeerakkoord van het nieuwe kabinet is daar helder over: we nemen afscheid van aardgas en in 2050 moet deze transitie afgerond zijn. De gemeenten krijgen daarbij de regie en samen met woningcorporaties, particulieren en bedrijven moet deze klus geklaard worden. Met het Voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord wordt hier verder invulling aan gegeven. 

Doelstellingen 2018 – 2021
Het programma zet in op:

  • Strategische verdeling van warmte (hoge en lage temperatuur) over de regio, door het aanbod van de verschillende type warmte efficiënt te koppelen aan die locaties waar die warmte haalbaar en betaalbaar toegepast kan worden (HT voor oudere delen van steden, LT voor nieuwbouw);
  • Stimuleren en financieren van onderzoek naar geothermie als belangrijkste duurzame bron voor hoge temperatuur warmte;• stimuleren van toepasbaar maken van nieuwe en kansrijke inzichten zoals warmte uit oppervlaktewater (aquathermie);
  • Toepasbaar maken van gebruik van restwarmte uit datacenters • afspraken over marktwerking en de mogelijkheid van ‘open netten’;
  • Afspraken met de rijksoverheid over beleid en regels om de ontwikkeling van duurzame warmtenetten te stimuleren en haalbaar te krijgen;
  • Afstemming over het aan elkaar koppelen van (boven)lokale warmtenetten voor de verduurzaming en zekerheid van warmtelevering op lange termijn.
Actieprogramma
In de komende maanden stelt de programmaregisseur in samenwerking met de partners een werkprogramma op met de volgende onderdelen:
  • Sterke samenwerking tussen publieke en private partijen op marktwerking, open netten en beleid en regelgeving;
  • Creëren van een platform voor kennisuitwisseling voor de realisatie van de benodigde warmtecapaciteit en de noodzakelijke verbinding van (boven)lokale netten;
  • Ondersteuning van de Regionale Energie Strategie in de aanpak naar aardgasvrij;
  • Vertegenwoordiging van de belangen van de samenwerkende partijen • initiëren van belangrijke projecten.

 

Samenwerkende partijen MRA Warmte & Koude

 
 

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact

Neem contact op met: 
Arie-Willem Bijl
Warmteregisseur
MRA Warmte & Koude programma


Adres

Marineterrein Amsterdam Kattenburgerstraat 5
Gebouw 002 B
1018 JA Amsterdam
a.w.bijl@amecboard.com