Amsterdam

...

...

Doelstelling   

Stadsverwarming is het verwarmen van huizen en bedrijven met restwarmte van grote bronnen. In Amsterdam zijn dat de afvalverbrandingsinstallatie en de Diemer elektriciteitscentrale. Deze warmte wordt geloosd, maar is zeer geschikt voor verwarming en om warm water mee te maken. Een stedelijk netwerk van buizen brengt de restwarmte naar de gebouwen. Door deze warmte nuttig te gebruiken, is minder aardgas nodig en is de CO2-uitstoot van een Amsterdamse woning minimaal 50% lager.

Aanpak

Amsterdam is bij uitstek geschikt voor stadsverwarming: een compacte stad met intensieve bebouwing, en voldoende restwarmte uit drie grote bronnen dicht bij de stad. Deze bronnen leveren voldoende warmte om de hele stad te verwarmen en warm water te geven. Ook is het mogelijk om nieuwe bronnen aan te sluiten. Geothermie en biomassacentrales zijn voorbeelden van grote duurzame bronnen, maar ook kleinere bronnen kunnen eraan gekoppeld worden. Het stadswarmtenet zorgt ervoor dat warmte die op de ene plek over is, op een andere plek nuttig gebruikt wordt.

Toekomst

Amsterdam wil dat het stadswarmtenet groeit van 62.000 aansluitingen (december 2013) naar 230.000 aansluitingen in 2040. Het groeiende stadswarmtenet moet zich blijven aanpassen aan de veranderende omgeving en vraag vanuit de stad. De gemeenteraad heeft in diverse moties aangegeven dat betaalbaarheid, duurzaamheid, openheid en ruimte voor alternatieve warmtesystemen noodzakelijk zijn om een sterke groei van het stadswarmtenet met draagvlak onder Amsterdammers mogelijk te maken.

Betaalbaar: het stadswarmtenet zorgt drie keer voor winst: de gebruiker behoudt een betaalbare energierekening, de aansluitbijdrage voor de eigenaar of ontwikkelaar is concurrerend en de business case voor het warmtebedrijf is positief.

Open: het stadswarmtenet staat open voor verschillende warmteproducenten. Op termijn moet het net warmtetransport faciliteren tussen partijen met een warmteoverschot en partijen met een warmtevraag. Het doorgaan met koppelen van nieuwe grote en kleine warmtebronnen verhoogt de betrouwbaarheid en duurzaamheid van warmtelevering.

Duurzaam: er worden meer duurzame bronnen aangesloten op het stadswarmtenet en bestaande fossiele bronnen worden op termijn uitgefaseerd. Er wordt zo mogelijk ruimte geboden aan initiatieven die een alternatieve duurzame warmtevoorziening wensen. Dit moet een substantieel duurzamere optie zijn.

De nieuwbouw die in de komende jaren gebouwd wordt, gaat richting energieneutraal. Nieuwe gebouwen hebben steeds minder behoefte aan verwarming. Om een stevige groei van het aantal aansluitingen op stadswarmte te halen, moet ook de bestaande stad – woningblokken en bedrijven – aangesloten worden. Dit is maatwerk. In veel gevallen verloopt dit goed, zoals blijkt uit de nieuwe contracten die Westpoort Warmte en Nuon sluiten, maar in andere gebieden in de stad vergt het een stevige inspanning en nieuwe oplossingen. De gemeente werkt aan dit vraagstuk vanuit haar mogelijkheid om partijen zoals woningbouwcorporaties en energiebedrijven bij elkaar te brengen.