Warmtenet IJmond

...

...

Doelstelling

Warmte afkomstig van Tata Steel, is kansrijk voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving in de IJmond. Deze warmte kan via een regionaal warmtenet een kleine 10.000 woningen verwarmen. Dit zou een schaalsprong betekenen voor de duurzame energievoorziening van de IJmond; Dat is de conclusie uit een haalbaarheidsonderzoek dat samenwerkende partijen Tata Steel, Provincie Noord-Holland, Gemeente Velsen, Omgevingsdienst IJmond, Alliander en Véolia hebben laten uitvoeren. Het resultaat is een kansenkaart met daarop potentiële afnemers van de restwarmte. Met een aantal van deze afnemers hebben de samenwerkende partijen een overeenkomst gesloten, waarmee het Warmtenet IJmond een stap dichterbij is gekomen.

Aanpak

Uitgangspunt van de samenwerking is dat alle partijen profiteren van de verduurzaming. De woonlasten voor bewoners mogen niet stijgen maar bij voorkeur dalen, en het moet voor de corporaties de financieel meest aantrekkelijke manier zijn om te verduurzamen. In de toekomst moeten ook nieuwe aanbieders en afnemers van duurzame warmte toegang krijgen tot het open warmtenet. Belangrijke pijler in de business case zijn de woningen van woningcorporaties Pré Wonen, WOONopMAAT, Woningbedrijf Velsen en Velison Wonen.

Toekomst

In het productieproces van Tata Steel komt veel warmte vrij die ze hergebruiken in het eigen productieproces. Maar ook daarna blijft veel warmte over, waarvan anderen kunnen profiteren. Het haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat hiermee nu al ca. 10.000 huishoudens kunnen worden verwarmd. Het gebruik van warmte uit de eigen regio staat steeds vaker hoog op de agenda. Zo is er in de Toekomstvisie op Velsen, in de Metropoolregio Amsterdam, en bij de Amsterdam Economic Board veel aandacht voor het gebruik van deze vorm van warmtevoorziening. Ook de regionale Staalagenda van Tata Steel benoemt de wens om onderzoek te doen naar het gebruik van restwarmte.